Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY


I. Všeobecné ustanovenia
Obchodné podmienky JANE travel, s.r.o. sú platné pre všetky pobyty a zájazdy predávané JANE travel, s.r.o. so sídlom: Mierová 86, 064 01  Stará Ľubovňa, Slovenská republika, IČO: 36675245, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 17767/P.


II. Zmluvný vzťah
1. Zmluvnými stranami sú JANE travel, s.r.o. (ďalej len CA) a objednávateľ (ďalej len klient), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
2.
Zmluvný vťah medzi CA a klientom vzniká potvrdením riadne vyplnenej a klientom odoslanej objednávky, ktorú zrealizuje priamo na internetovej stránke www.jane-travel.eu alebo ju odošle faxom alebo e-mailom na nižšie uvedené telefónne číslo a e-mailovú adresu.
3.
Za neplnoletú osobu zmluvu vypĺňa a podpisuje jej zákonný zástupca.


III. Objednanie pobytu
1.
Klient si môže pobyt alebo ubytovanie objednať predovšetkým priamo na internetovej stránke www.jane-travel.eu  alebo faxom alebo e-mailom na nižšie uvedené telefónne číslo a e-mailovú adresu. Po prijatí objednávky cestovnou agentúrou sa CA zaväzuje klienta najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky informovať o dostupnosti ním objednaných služieb. V prípade dostupnosti služieb, ktoré si klient objednal mu CA vystaví potrebné dokumenty (zmluva o obstaraní zájazdu resp. potvrdenie objednávky, faktúra). Tieto dokumenty mu budú zaslané elektronicky prostredníctvom e-maiu a po úhrade zaslané poštou. V prípade, že sa klient nachádza v Prešove, môže si dokumenty vyzdvihnúť osobne na adrese prevádzky CA – Hlavná 103, 080 01  Prešov.
2.
V prípade, že služby, ktoré si klient objednal nie sú dostupné, CA mu ponúkne aleternatívne ubytovanie/pobyt.


IV. Cena služieb
1.
Cenou služieb sa rozumie celková cena „celkom k úhrade“ ktorá je uvedená na faktúre. CA si vyhradzuje právo zmeny ceny v prípade, že počas obdobia od uskutočnenia objednávky po jej úhradu príde k zmene ceny zo strany zmluvného ubytovacieho zariadenia, zmluvnej cestovnej kancelárie, legislatívnych alebo daňových predpisov.
2.
Klient má nárok na zľavy, ktoré mu prináležie, po splnení podmienok, ktoré sú uvedené na internetovej stránke www.jane-travel.eu  Zľavy nie je možné kombinovať.


V. Platobné podmienky
1.
Klient spolu s potvrdením objednávky obdrží aj faktúru, ktorú je potrebné uhradiť na bankové číslo účtu uvedené na faktúre do termínu splatnosti. V prípade neuhradenia faktúry do daného termínu sa objednávka ruší a klientom objednané služby sú ďalej ponúkané iným záujemcom. 
2. Za deň zaplatenia za objednané služby sa rozumie deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na bankový účet CA.
3.
Klient uhrádza vždy 100% celkovej sumy objednaných služieb, ak sa platobné podmienky neurčia inak.
4.
Po úhrade a pripísaní peňažných prostriedkov na bankový účet CA, vystaví CA klientovi ubytovací poukaz „Voucher“. Ubytovací poukaz oprávňuje klienta využiť služby, ktoré si objednal. Ubytovacím poukazom sa klient preukáže v zmluvnom ubytovacom zariadení pri nástupe na pobyt.
5.
Zmluvné ubytovacie zariadenia spravidla vyžadujú vratnú kauciu. Kaucia bude klientovi vrátená v plnej výške na po ukončení pobytu.
6.
Poplatky nezahrnuté do ceny objednaných služieb (napr. daň z ubytovania, doplatok za nadmernú spotrebu energie a pod.) a tiež využitie služieb nad rámec objednaných služieb si klient hradí sám v hotovosti priamo v zmluvnom ubytovacom zariadení.


VI. Práva a povinnosti objednávateľa

1. K základným právam klienta patrí:
a) právo na riadne poskytnutie objednaných a zaplatených služieb
b) právo vyžadovať od CA všetky dostupné informácie týkajúce sa objednaných služieb
c) právo byť včas oboznámený so zmenami týkajúcimi sa objednaných služieb
d) právo na reklamáciu nedostatkov objednaných a zaplatených služieb
e) právo obdržať ubytovací poukaz najneskôr 5 dní pred začiatkom pobytu
f) právo písomne oznámiť CA, že sa pobytu namiesto neho zúčastní iná osoba, pričom takéto oznámenie musí byť doručené CA najneskôr 10 dní pred začatím pobytu. Za zmenu si CA účtuje paušálny poplatok 7,00 EUR.

2. K povinnostiam klienta patrí:
a) povinnosť poskytnúť CA všetky náležitosti potrebné k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb
b) povinnosť pravdivo uviesť všetky náležitosti potrebné k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb
c) povinnosť zaplatiť za objednané služby v súlade s čl. V
d) bez zbytočného odkladu informovať CA o prípadných zmenách v objednaných službách
e) povinnosť mať počas pobytu pri sebe platný cestovný doklad
f) prevziať od CA potrebné doklady na čerpanie služieb
g) v prípade liečebného pobytu sa oboznámiť s kontraindikáciami, vzťahujúcimi sa na indikácie na ktoré bude kúpeľnou liečbou liečený. V prípade pozitívneho výskytu ktorejkoľvek príslušnej kontraindikácie, nie je možná liečba pacienta v kúpeľoch
h) poveriť oprávneného zástupcu, ak je zákazník právnická osoba, s ktorým CK bude komunikovať a ktorý oboznámi účastníkov pobytu s podmienkami a informáciami, ktoré od CA dostane
i) v prípade, že sa k pobytu viaže aj doprava, dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase.
j) povinnosť nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, v opačnom prípade CA neručí za poskytnutie služieb týmto osobám


VII. Práva a povinnosti cestovnej agentúry

1. K základným povinnostiam CA patrí:
a) CA je povinná pred potvrdením objednávky presne, jasne a pravdivo informovať klienta o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie klienta pre kúpu pobytu/ubytovania.
b) najneskôr 5 dní pred začatím pobytu poskytnúť klientovi ďalšie potrebné informácie ak neboli obsiahnuté na internetovej stránke www.jane-travel.eu

2. K základným právam CA patrí:
a) Žiadať od klienta zaplatenie za objednané služby a to v dohodnutom termíne.
b) Stornovať pobyt pri neuhradení ceny do daného termínu a nasledovne žiadať od klienta zaplatenie stornopoplatku.


VIII. Stornovacie podmienky a stornopoplatky
1. Klient má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred odjazdom na pobyt. Odstúpenie od zmluvy je klient povinný urobiť písomnou formou.
2. Storno poplatky si účtujú ubytovacie zariadenia resp. CK, nie JANE travel, s.r.o.
3. Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na pobyt spravidla nasledovne:
45 dní a viac = paušálne 20,00 EUR/osoba
44-35 dní = 25% z ceny za každú osobu
34-25 dní = 40% z ceny za každú osobu
24-20 dní = 50% z ceny za každú osobu
19-10 dní = 75% z ceny za každú osobu
10-5 dní = 90% z ceny za každú osobu
4 dní a menej = 100% z ceny za každú osobu
3. Ak klient nenastúpi na pobyt, nemá nárok na vrátenie peňazí.


IX. Reklamačné konanie
1.  V prípade, že CA neposkytne všetky služby predmetného pobytu v plnom rozsahu a kvalite, má zákazník právo na reklamáciu. Pri pobyte sa za predmet reklamácie nepovažujú škody a majetkové ujmy, ktoré vznikli vinou alebo spoluvinou klienta.
2.  Reklamácia musí byť uplatnená ihneď po vzniku udalosti v mieste pobytu u sprievodcu pobytu resp. zástupcu ubytovacieho zariadenia s uvedením dôvodov. Ak sa sprievodcovi resp. zástupcovi hotela nepodarí na mieste zjednať nápravu, spíše so zákazníkom reklamačný protokol. Tento protokol je podmienkou pre uznanie reklamácie. Protokol musí byť spísaný v troch vyhotoveniach (1 pre sprievodcu resp. zástupcu CA, 2 pre klienta) a podpísaný sprievodcom resp. zástupcom ubytovacieho zariadení a zákazníkom.
3.  Jednu kópiu reklamačného protokolu s reklamáciou je zákazník povinný poslať doporučene CA najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa návratu zo zájazdu. Po uplynutí tejto stanovenej lehoty CA nebude brať zreteľ na reklamáciu.
4.  Pokiaľ zákazník zo subjektívnych dôvodov nevyužije zabezpečené služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani zľavu.